skip to main content

Föreningens och husens historia

Flygbild över kvarteret Njord 1948

Bostads­rätts­för­en­ing­en Njord bild­ades och reg­istr­er­ades i december 1943 i sam­band med att två fler­bostads­hus skulle upp­föras på fast­ig­hets­be­teckn­ing­arna nr 3 och nr 5 i kvart­er­et Njord i de centr­ala del­arna av Köping stad. Om­rådet som skulle be­bygg­as var om­givet av gator­na Präst­gärds­gatan, Ny­gatan och Mur­mästare­gatan.

Bygg­entre­pren­ör var ­firman Anders Diös AB som på den tid­en var en­gag­er­ad i många bygg­projekt i staden. Det första av för­en­ing­ens hus (Njord 3) med 27 lägen­het­er, stod klart 1944 och året där­efter färdig­ställdes byggn­at­ion­en av det andra och mindre huset (Njord 5), med 12 lägen­het­er.

Under de år som har gått sen dess så har för­en­ing­en haft många för­tro­ende­valda och aktiva med­lem­mar som på ett klokt och sunt sätt för­valt­at och skött om fast­ig­het­erna. Både sett ur ett eko­nom­iskt och ett miljö­mäss­igt per­spekt­iv. Som ett ex­empel på det senare kan nämn­as att upp­värm­ning via olje­eld­ning över­gavs redan 1973 då fas­tig­het­erna an­slöts till kom­mun­ens fjärr­värme­nät.

Men trots god om­vård­nad så sätter tid­ens tand sina spår och 1986 var det dags för den första större re­nov­er­ing­en av husen. Det blev nya port­ar i sam­band med in­för­and­et av ett kod­lås-syst­em i entré­dörr­ar­na. Samt­liga fönster och balk­ong­dörr­ar ersattes med nya med 3-glas, vilket gjorde att bo­städ­erna blev mer väl­isol­era­de och energi­snåla sam­tid­igt som trafik­buller och ljud minska­de uti­från.

1989 genom­gick husen en yttre för­vand­ling när en fasad­re­nov­er­ing genom­fördes. Båda fast­ig­het­erna tilläggs­isoler­ades ut­vänd­igt och den tidigare brun­gråa putsen täcktes av en ny och mer till­tal­ande yttre fasad av gul­färg­ad betong­sten. Sam­tidigt mont­era­des den centr­ala tv-an­tenn­en ner när husens bo­städer an­slöts till Köpings Bostads AB:s dis­tribu­era­de kabel-tv-nät med ett stort ut­bud av kanaler.

Året 1993 gjordes en stor och om­fatt­ande inre re­nov­er­ing av fast­ig­het­erna. Husens gamla stam­led­ning­ar byttes ut och köks- och bad­rums­in­teri­ör­er med till­hör­ande ut­rust­ning blev nya.

En tak­re­nov­er­ing ge­nom­fördes på båda husen under året 1995. Tak­papp­en lades om och de röda gamla tegel­pannor­na byttes ut mot nya betong­pannor i samma färg.

1999 byggdes ett sop­hus an­pass­at för käll­sort­er­ing. Sam­tid­igt ut­byttes ett gammalt staket/plank vid fast­ig­hets­gräns­en mot park­er­ing­en utan­för Hemköp. El­uttag för motor­värm­are in­stall­era­des för de 12 bil­plats­erna på för­en­ing­ens sida av stak­et­et. Två år därefter bygg­des en car­port genom att stak­et­et kom­plett­era­des med en tak­ut­bygg­nad.

Post­boxar mont­era­des i trapp­upp­gång­arna och lägen­het­ernas gamla ytter­dörr­ar byttes ut till säker­hets­dörr­ar 2003. För­ut­om att de nya dörr­ar­na var säkrare mot in­brott och bränd­er så minskade de även ljud från upp­gång­arna att fort­plantas in till lägen­het­erna, vilket givet­vis var positivt för de boende.

För all­män trev­nad och med tanke på de med­lem­mar som inte har till­gång till balk­ong, så upp­förd­es en sten­lagd ute­plats med vind­skydd och träd­gårds­möbler på fast­ig­het­ens inner­gård 2012.

Under sen­sommaren 2018 på­börja­des en ord­ent­lig re­nov­er­ing av hus­ens balk­ong­er. Betong­plattor­na re­par­era­des grund­ligt och målades. De gamla balk­ong­räcke­na byttes ut mot nya räcken med en annan ut­form­ning och en lite mer fram­trädande färg­sätt­ning.

Till en början sköttes all eko­nom­isk för­valt­ning i egen regi av bostads­rätts­för­en­ing­en. Men 1981 efter att en av styr­elsens verk­liga vet­er­an­er och tro­tjän­are ville trappa ned på sina arbets­in­sats­er efter 35 år som ledamot, kassör och vice­värd i för­en­ing­en, så lades delar av de ad­min­istr­at­iva och eko­nom­iska sysslor­na ut till före­tag­et Adeförvaltning AB. Detta Uppsala-bolag skap­ades 1957 av Anders Diös med av­sikt­en att kunna er­bjuda för­valt­nings­tjänster till fri­stående bostads­rätts­föreningar.

Året 2001 för­värv­ade ISS Sverige AB före­tag­et Adeförvaltning AB som in­korp­or­erades i ISS Facility Services AB. Sommaren 2017 över­tog Riksbyggen den del av ISS verk­sam­het som sköter för­en­ing­ens eko­nom­iska för­valt­ning. Verk­sam­heten plac­era­des i ett dotter­bolag som till en början fick namnet RB Fastighets­ägare vilket ändrades till Simpleko AB några år senare.

Fast­ig­hets­sköts­eln och den tekn­iska för­valt­ning­en sköttes ock­så internt av för­en­ing­en fram till mitt­en av 80-talet. För­en­ing­en hade en för­ordn­ad port­vakt med till­hör­ande tjänste­bostad fram till 1985. Efter detta lades arbetet ut till ex­terna aktörer och för till­fäll­et är det HSB Förvaltning i Mälardalen AB som bistår för­en­ing­en med den biten.

Bostads­rätts­för­en­ing­en justerade sitt namn 1989. Brf Njord ändra­des till brf Njord 8 i sam­band med att kom­mun­ens fast­ig­hets­kontor slog ihop fast­ig­hets­be­teckn­ing­arna Njord 3 och 5 till en be­teckn­ing med namnet Njord 8.


 

Bildarkiv

Korsningen Repslagargatan - Prästgärdsgatan
Prästgärdsgatan i sydlig riktning
Sveriges första kooperativa butik
Prästgärdsgatan i nordlig riktning
Flygbild kvarteret Njord 1948
Plandokument över kvarteret Njord