skip to main content

Information

Upplysningar om de ut­rymmen i och utan­för fastig­het­erna som de boende nytt­jar till­samm­ans.


Tvätt­stuga, tork­rum och mangel­rum

Det finns en tvätt­stuga, ett tork­rum och ett mangel­rum i varje hus.

Bokning av tider för tvätt­ning sker på upp­satt tvätt­lista utanför re­spekt­ive tvätt­stuga.

Maskin­ernas tvätt­program bör vara av­slutade senast kl 21.00, då ström­men till maskin­erna auto­mat­iskt stängs av. Tork­rum med till­hörande tork­skåp kan an­vänd­as fram till kl 22.00.

Tvätt­stuga, tork­rum och mangel­rum städas och iordning­ställs efter an­vänd­ning enligt de anvisningar som finns upp­satta i tvätt­stugorna.


Förråds­utrymmen

Varje lägen­het i fast­ig­het­erna har ett eget numr­erat vinds- och källar­utrymme.

Dörrarna till vinds- och källar­utrymmena ska hållas låsta och inga före­mål får plac­er­as i gång­arna utan­för de upp­låtna för­råd­en, med hän­syn till bland annat städ­ning och brand­risk.

Brand­far­liga vätsk­or och lätt­an­tänd­ligt materi­al får inte för­varas i något förråds­ut­rymme.


Trapp­hus och portar

Trapp­upp­gång­ar och entré­er får inte sta­dig­var­ande be­lamr­as med skräp, pack­lår­ar, cyklar, barn­vagn­ar etc. Ej heller får skor, andra per­sedl­ar eller sop­or för­varas utan­för lägen­heten.

Port­dörr­ar till trapp­hus, källar­gång­ar och cykel­rum ska all­tid håll­as stängda. Vid vänt­ade be­sök med­delas port­kod eller möter man upp för att öppn­a för veder­börande.


Miljörum

Ett miljörum an­pass­at för käll­sort­ering av hushålls­avfall finns på inner­gård­en mellan fast­ig­het­er­na.

Sort­er­ing av av­fallet sker enligt de an­vis­ning­ar som finns upp­satta ovan­för sop­tunn­orna. Påsar eller andra saker får inte plac­er­as utan­för tunn­orna.

De boende an­svarar för att skrymmande saker som stora kar­tong­er samt deponi­avfall och farligt av­fall trans­port­eras till åter­bruket och inte ställs in i miljö­rummet.

De bruna pappers­påsarna för mat- och bio­avfall finns att hämta i re­spekt­ive mangel­rum. Det är endast denna typ av påsar som får läggas i tunnan avsedd för biologiskt avfall.


Cykel­parkering

Cyklar får inte stå park­erade utan­för bo­stads­hus­ens portar. Det finns cykel­ställ ut­placerade på inner­gård­en och cykel­rum i hus­ens käll­are, där cyklar lämp­ligen plac­er­as.


Bil­parkering

­­För­ening­en har en car­port med plats för 12 bilar och 3 st fri­ligg­ande park­er­ings­platser på inner­gården.

Bil­park­ering på inner­gård­en får endast ske av de som blivit till­delade en park­er­ings- eller en car­port­plats av för­ening­en. All annan park­er­ing ska ske utan­för gården.

För­ening­en har ett kö­syst­em till bil­plats­erna. Vid önskan om en plats i kön med­delas styr­els­en.

Vid i och ur­last­ning av gods eller pack­ning är till­fällig in­körning på gård­en tillåten.


Hobby­rum

I anslutning till cykel­rummet i huset utmed Nygatan, finns det ett "hobby­rum" som kan användas av för­ening­ens med­lemmar. Rummet är utrustat med hyvel- och arbets­bänk där diverse snickeri- och reparations­arbeten kan utföras.

Målnings­arbeten får göras under förut­sätt­ning att ut­rymmet hålls väl ventil­erat samt att golv och andra ytor skyddas från färg­spill.

Arbets­platsen ska städas och iordning­ställas efter an­vänd­ande. Inga brand­farliga vätskor eller lätt­antänd­liga saker som använda trasor eller färg­rester får för­varas på platsen under en längre tid.


Ute­plats

På fast­ig­het­ens inner­gård, mellan för­ening­ens bo­stads­hus, finns en ge­men­sam ute­plats. Under sommar­halv­året ställs träd­gårds­möbler ut som de boende kan an­vända.

Den ge­men­sam­ma ute­plats­en får an­vänd­as av medlem med säll­skap fram till kl 22:00, under för­ut­sätt­ning att den städ­as och iordning­ställs direkt efter an­vänd­ande.

Grillning får ske på ute­plats­en under vill­kor­et att det inte råder eld­nings­för­bud som ut­färd­ats av kom­mun­ala myndig­heter. An­vänd gärna elektr­isk grill då el­uttag finns i an­slut­ning till ute­platsen.


Fakta

Förening:

Namn: BRF NJORD 8

Registrerad: 1943

Typ: Fristående bostads­rätts­förening

Beskattning: Privat­bostads­företag (Äkta brf)

Stadgar: Reviderade 2017-06-26

Org.nummer: 778500-0444


Fastigheter:

Fastighetsbeteckning: KÖPING NJORD 8

Bostadshus: NJORD 3 / NJORD 5

Byggnadsår: 1944 / 1945

Arkitekter: N. Hansson / O. Segerhammar

Byggentreprenör: Anders Diös AB

Lägenheter: 27 + 12 = 39 st (2060,5 kvm)

Hyreslokaler: 3 + 2 = 5 st (281 kvm)

Uppvärmning: Fjärrvärme

Ventilation: Mekanisk frånluft


Övrigt:

Avfall: Miljörum med käll­sortering

Bilplatser: 12 st carport med el, 3 st friliggande